.::
menu

ข่าวกิจกรรมVDO PRESENT

วิดีโอนำเสนอ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒ ถนนสุขเกษม ตำบล ป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๑ เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านวิชาชีพแก่เยาวชนชาวเชียงใหม่ และเยาวชนทั่วไป โดยเฉพาะในภาคเหนือได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ในระดับมาตรฐานทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำของประเทศ เมื่อแรกเริ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีมีอาคารทิพยมณฑล เป็นอาคารเรียน ๑ หลัง มีจำนวนนักศึกษา ๓๕๐ คน ในเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ทำการสอนในหลักสูตรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ) ๓ แผนก คือ แผนกช่างยนต์ แผนกช่างไฟฟ้า และแผนกพณิชยการ

4504  12:33PM 

กองเชียร์สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ โปลิฯ งานวันแข่งกีฬาสี 57

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

กองเชียร์สาขา อิเล็กทรอนิกส์ งานวันแข่งกีฬาสี 57

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

กีฬาบุคลากรสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 57

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ปรัชญาของวิทยาลัย

"ความรู้คู่คุณธรรม" วิทยาลัยกำหนดปรัชญาการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะอาชีพ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น หรือทำงานเป็นอิสระ สามารถปรับปรุงตนให้ทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี มีระเบียบวินัย มีความสำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ ควบคู่ไปกับคุณธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม

อัตลักษณ์

เป็นคนดีมีความรู้คู่สังคม

เอกลักษณ์

สร้างคนดีให้มีความรู้สู่สังคม

ติดต่อ

@ที่อยู่ 2 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 0 5321 3061, 0 5321 3144, 0 5321 9175 แฟกซ์ 0 5340 8223

แผ่นที่